WF UŚ UŚ logo

Kurs języka migowego dla logopedów i pedagogów


Uczestnik kursu posługuje się w praktyce podstawami języka migowego i ma świadomość problemów, z jakimi boryka się osoba niesłysząca w procesie komunikacji słownej, ocenia zyski i straty ze stosowania języka migowego oraz analizuje jego możliwości i ograniczenia; twórczo dobiera odpowiednie środki porozumiewania się z osobami niesłyszącymi.


Treści kształcenia:

W ramach zajęć praktycznych słuchacze uczą się daktylografii oraz znaków pojęciowych języka migowego i zasad ich wykorzystywania w systemie językowo-migowym. Oznacza to, że przedmiotem tych zajęć nie jest klastyczny język migowy z własną gramatyką, którego poznanie w tak krótkim czasie nie jest możliwe, lecz tzw. język migany, w którym wykorzystywane są reguły gramatyki polskiej. Dzięki temu język ten może być realizowany równolegle z polskim językiem mówionym.

Podstawowym składnikiem języka migowego są znaki ideograficzne (ideogramy), które obejmować będą podstawowe części mowy związane z następującymi grupami tematycznymi: pierwszy kontakt, edukacja, zdrowie, dom i rodzina, rachuba czasu, codzienna egzystencja.


Prowadząca kurs: mgr Barbara Kasica, certyfikowany wykładowca języka migowego.


Wymiar godzin kursu: 70 godzin dydaktycznych


Miejsce kursu: Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, pl. Sejmu Śl. 1.; s. 010


Rejestracja i opłata:

Osoby zainteresowane udziałem w Kursie języka migowego dla logopedów i pedagogów wysyłają zgłoszenie drogą elektroniczną (logopedia@us.edu.pl)  i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, wnoszą opłatę w wysokości 700 zł.


Opłata obejmuje:

- udział w kursie i uzyskanie zaświadczenia Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach potwierdzającego ukończenie Kursu języka migowego dla logopedów i pedagogów certyfikowanego przez uprawnioną do prowadzenia kursu - certyfikowanego wykładowcę języka migowego.

- materiały szkoleniowe

Ukończenie kursu uprawnia do udziału w kursie dla zaawansowanych.


Wpłaty dokonujemy na konto ogólne uczelni, tj.

UNIWERYSTET ŚLĄSKI  W KATOWICACH

74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

z dopiskiem  kurs „Język migowy” –– imię i nazwisko.


UWAGA!

Przy wpłacie należy podawać nazwę warsztatu i nazwisko uczestnika warsztatu.


Po dokonaniu opłaty na ww. konto wystawiane są faktury przez Dział Finansowy. 


Faktury potwierdzające wpłatę  są wystawiane zgodnie z dokonaną wpłatą,  na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług Rozporządzenia Ministra Finansów.


Jeżeli  uczestnik potrzebuje fakturę na swoją uczelnię, instytucję lub firmę, która reprezentuje, płatność za jego udział w warsztacie musi być dokonana przez daną instytucję z konta tej instytucji, w tytule płatności należy podać: kurs „Język migowy” – imię i nazwisko.


Na tej podstawie Dział Finansowy wystawi fakturę vat na zakład pracy.  Oryginał  faktury po wystawieniu wysyłany jest listem poleconym na adres.


Jeżeli  uczestnik konferencji dokona płatności  z własnego konta osobistego, może wtedy otrzymać tylko fakturę imienną.


Fakturę taką Dział Finansowy będzie wysyłać  na wyraźne życzenie uczestnika kursu.


Nie ma możliwości wystawienia faktury na uczelnie, firmę bądź instytucję jeżeli wpłacającym jest  osoba fizyczna.


Maksymalnie dwa dni po dokonaniu opłaty, prosimy o przesłanie potwierdzenia jej wniesienia drogą elektroniczną adres e-mail: logopedia@us.edu.pl (np. pdf potwierdzający wpłatę pieniędzy).


KONTAKT z Organizatorem:

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, do Pani mgr Justyny Borkowskiej i Pani lic. Agnieszki Maroszek drogą elektroniczną: logopedia@us.edu.pl lub telefonicznie (32) 200 9436.

©2012 Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego   webmaster